Hot news in asia

Hot news in asia

วันนี้ (8 มิ.ย.) นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นในประเด็นความเป็นธรรมด้านพลัง โดยระบุว่า

“หากรัฐบาลคสช.ไม่มี ธรรมาภิบาล ประชาชนจะทำอย่างไร?”

หนึ่งใน4คำถามยอดฮิตของท่านนายกฯตู่ ถามว่า “หากไม่ได้รัฐบาล(จากการเลือกตั้ง) ที่มีธรรมาภิบาลจะทำอย่างไร?” นั่นเป็นคำถามถึงรัฐบาลในอนาคต แต่คำถามที่สำคัญกว่าและควรถามมากกว่าคือ

“ถ้ารัฐบาล คสช.ในปัจจุบันไม่มีธรรมาภิบาลล่ะ เราจะทำอย่างไร? ”

รัฐธรรมนูญปราบโกงจะเอาอยู่มั้ย!?!

ขอตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลของรัฐบาล คสช.ว่ามีเหตุผลใดจึงต้องเร่งรัดสรรหาคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เพียงองค์กรเดียว โดยไม่รอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน (พรป.คตง.)

ทั้งที่ในมาตรา273 ของรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติว่า “ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ที่จัดทำขึ้นตามมาตรา 267 ใช้บังคับแล้วการดำรงตำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว….”

การที่รัฐบาลนายกฯตู่ได้ชิงออกคำสั่งมาตรา44 ฉบับที่ 23/2560 ก่อนที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพียง 1 วัน คือ 5เมษายน 2560 โดยในคำสั่งให้มีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยยกเว้นการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระอื่น จนกว่าจะมี พรป.ของแต่ละองค์กร

ต่อมา คสช.ก็ออกคำสั่งอีก 2 ฉบับคือฉบับที่ 24/2560 และฉบับ 25/2560 หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วในวันที่20 เมษายน และ 17 พฤษภาคมตามลำดับเพื่อแก้ไขคำสั่งฉบับที่ 23/2560 โดยครั้งแรกให้ยกเลิกการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมี พรป.ว่าด้วยการพิจารณาของศาล รธน.แต่ยังคงให้สรรหา คตง.ต่อไป และแก้ไขคำสั่ง คสช.ครั้งที่ 2 (ฉบับที่ 25/2560) เพื่อให้ชัดเจนว่าต้องเลือก คตง.ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ไม่ใช่ 180 วันหลังการหมดวาระของ คตง.ชุดปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 25 กันยายน 2560

หากเปรียบเทียบกับตุลาการศาล รธน.ซึ่งกว่าครึ่งหมดวาระในเดือน พ.ค 2560 แต่ คสช.กลับแก้ไขคำสั่งให้รอการสรรหาจนกว่าจะมี พรป.ของศาล รธน.แต่ คตง.ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 25 ก.ย 2560 กลับจะให้สรรหา คตง.ชุดใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอ พรป.คตง.เหตุใดจึงใช้มาตรฐานที่ต่างกัน

ในคำสั่งที่ 23/2560 ได้กำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการที่เป็นเพียงลักษณะทั่วไป ยังไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 216 ที่บัญญัติว่า “นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้…..”

การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในคำสั่งที่ 23/2560 จึงยังไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่จะบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะของ คตง.ตาม รธน.มาตรา 216 ย่อมทำให้ คตง.ที่สรรหาตามคำสั่ง คสช.มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตาม พรป.คตง.ที่กำลังยกร่างและจะต้องผ่านการพิจารณาของ สนช.ในเร็ววันนี้
นอกจากนี้ในมาตรา 279 แม้บัญญัติรับรองคำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 ที่ออกมาทั้งก่อนและหลังประกาศใช้ รธน.ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ก็บัญญัติไว้ด้วยว่า “การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคำสั่งดังกล่าว ให้กระทำเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี”

จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าคำสั่งที่ 24/2560 และคำสั่งที่ 25/2560 ที่แก้ไขคำสั่งที่ 23/2560 หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว คสช.ต้องปฏิบัติตามมาตรา 279 หรือไม่

หากคสช.ไม่ปฏิบัติตามจะทำให้การสรรหาคตง.เป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ใช่หรือไม่

นอกจากนี้ต้องถามอีกว่าคำสั่งคสช.ที่ใช้ตามมาตรา 44 เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา 44 ด้วยหรือไม่?

ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557บัญญัติให้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สามารถใช้อำนาจได้ในเงื่อนไข 2-3ประการคือ
1)ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ
2)การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
3)เพื่อ ป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน

ต้องขอถามว่ากรณีการออกคำสั่งตามมาตรา44 ที่23,24,25 เพื่อสรรหา คตง.เข้าเงื่อนไขข้อใดของมาตรา 44?

หากจะกล้อมแกล้มอ้างว่าเป็นเรื่องการปฏิรูป ก็ไม่น่าจะฟังขึ้นเพราะการปฏิรูปกฎหมายที่เด่นชัดในรัฐธรรมนูญคือให้มีการจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (พรป.) 10 ฉบับก่อนการเลือกตั้ง โดยที่พรป.คตง.ก็เป็นหนึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่อยู่ในโรดแมป ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับประชามติอยู่แล้ว เหตุใดคสช.ไม่ปล่อยให้กระบวนการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระเป็นไปตาม พรป.ของแต่ละองค์กรอิสระ

เหตุใดจึงต้องรีบชิงตัดหน้าใช้มาตรา 44 มาสรรหา คตง. แม้ว่าอำนาจของ คสช.ในมาตรา 44 จะได้รับการรับรองไว้ในบทเฉพาะกาลมาตรา 265 แต่การใช้อำนาจนั้นก็ไม่ควรขัดแย้งต่อเนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูญ

ท่านนายกฯตู่ตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลของรัฐบาลในอนาคต ท่านก็สมควรจะยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาลปัจจุบันให้เป็นแบบอย่าง หากคสช.เดินเบี้ยวอย่างแม่ปูเสียแล้ว จะหวังให้ลูกปูเดินตรงได้อย่างไร

หากการใช้อำนาจของคสช.ตามมาตรา44 ขัดแย้งต่อเงื่อนไขของมาตรา 44 เสียเอง และยังขัดแย้งต่อบทบัญญัติหลักหลายมาตราในรัฐธรรมนูญเสียแล้ว และถ้ายังมีการตีความว่าคำสั่ง คสช.ยังคงใช้ได้ เพราะอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ยังอยู่ในมือของ คสช.ก็จะเกิดคำถามว่า แล้วจะมีรัฐธรรมนูญไปทำไม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการลงประชามติของประชาชน

แม้จะมีทฤษฎีเรื่องอำนาจ’รัฏฐาธิปัตย์ที่ยังอยู่ในมือของ คสช.ผ่านมาตรา 44 ที่สามารถใช้ได้แม้รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วก็ตาม แต่การใช้อำนาจของ คสช.นั้น ก็ควรต้องใช้อย่างจำกัด อย่างระมัดระวัง และอย่างมีธรรมาภิบาล เพราะหากการใช้อำนาจของ คสช.เป็นไปตามอำเภอใจโดยไม่เคารพต่อรัฐธรรมนูญที่ตนเองมีส่วนร่วมออกแบบเสียแล้ว ก็จะเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมในรัฐธรรมนูญ และจะทำให้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่อวดอ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญประชามติฉบับปราบโกง กลายเป็นเพียงเครื่องมือไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้าม แต่ละเว้นให้กับตนเองและพวกพ้อง และวลี “รัฐธรรมนูญปราบโกง” ก็จะเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเอง

ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์

June 8th, 2017

Posted In: การเมื่อง