Hot news in asia

Hot news in asia

กทม.เตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้ เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย เร่งกำชับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง เฝ้าระวัง แนะประชาชนควรรักษาสุขอนามัย เน้นการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชน ตามนโยบายมหานครแห่งความสุข เนื่องจากในช่วงตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม รวม 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจมีอากาศเย็นร่วมกับฝนตก และตลอดช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่มักมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก บางรายอาการรุนแรงต้องหยุดงานหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ดังนั้น จึงกำชับให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังและรายงานผู้ป่วยตามนิยามการเฝ้าระวังและแนวทางสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัด รณรงค์ แจ้งเตือน ให้ความรู้ และคำแนะนำในการป้องกันโรคแก่สถานศึกษา หอพัก ค่ายทหาร พื้นที่แหล่งชุมชนจัดกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยง

สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้รักษาอนามัยส่วนบุคคล โดยเน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด ผู้ที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ เบาหวาน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 68 ปี ขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ขวบ เป็นต้น ควรไปรับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และหลีกเลี่ยง การอยู่ในสถานที่รวมคนหมู่มาก และหากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ขอบคุณ สสส.

October 9th, 2017

Posted In: News