Hot news in asia

Hot news in asia

‘สมชัย ศรีสุทธิยากร’ มั่นใจ ไม่พ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง มองแนวคิด คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฝันเฟื่องไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่เข้าข่ายผู้ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ กกต. ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากได้ทำงานในภาคประชาสังคม ตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งหากนับรวมถึงตำแหน่งปัจจุบันจะรวมเป็น 25 ปี แต่อย่างไรก็ตาม มองว่าแนวคิดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการวางโครงสร้าง กกต. เป็นเรื่องฝันเฟื่องไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่สูงขึ้น เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับกรรมการชุดปัจจุบันขององค์กรอิสระทุกองค์กร จึงเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ควรมีผลย้อนหลังมาบังคับใช้กับกรรมการชุดปัจจุบัน โดยให้กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลให้กรรมการชุดปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระ ส่วนแนวคิดตั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่แทน กกต.จังหวัด

นายสมชัย มองว่าจะไม่เกิดผลในทางปฏิบัติและยังใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ในการสรรหาผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าว และการใช้วิธีจับสลากซุ่มผู้ตรวจการเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ อาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรศาลยุติธรรม ไฟเขียว ขรก. – พนักงาน – ลูกจ้าง 100 คน ลา วิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 โดยไม่ถือเป็นวันลานายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงผลการประชุมสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ก.บ.ศ. ได้พิจารณาโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 100 คน ลาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานศูนย์ธรรมสีมันตะ (โกเอ็นก้า) อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 4 – 15 ม.ค.60

โดยไม่ถือเป็นวันลา นายสืบพงษ์ โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ก.บ.ศ. ยังได้พิจารณาแผนจัดตั้งศาลอาญา คดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค โดยแบ่งเป็น 2 ระยะด้วย โดยระยะที่ 1 กำหนดเปิดทำการศาลอาญา คดีทุจริตฯ ภาค ในวันที่ 1 เม.ย.60 จำนวน 7 แห่ง ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จ.สระบุรี, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 จ.สุรินทร์, ศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จ.ขอนแก่น, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 จ.เชียงใหม่, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 จ.พิษณุโลก, ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 จ.นครศรีธรรมราช และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 จ.สงขลา และระยะที่ 2 กำหนดเปิดทำการวันที่ 1 ต.ค. 60 จำนวน 2 แห่ง คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค ในเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 ดังนี้ ในภาค 1, ภาค 3, ภาค 4, ภาค 5 และ ภาค 8 จำนวนภาคละ 10 อัตรา ส่วนภาค 9 กำหนดไว้ 8 อัตรา

November 16th, 2016

Posted In: การเมื่อง