Hot news in asia

Hot news in asia

เลมอนฟาร์ม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้บริโภคลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์วิถีเกษตรอินทรีย์อย่างใกล้ชิด ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00-17.30 น. ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พบกิจกรรม Highlight อาทิ เกี่ยวเพลินๆ เดินชมแปลงนาอินทรีย์ เรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว พิธีรับขวัญข้าว และเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ที่ผสมผสานกับ

วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวสุพรรณฯ กับปราชญ์ชาวนาที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ความสุข…บนแปลงผัก เรียนรู้กระบวนการปลูกผักอินทรีย์กับเกษตรกรที่พลิกผืนนาเป็นแปลงผักสร้างรายได้ตลอดปี Work shopไข่เค็มบ้านทุ่ง เรียนรู้วิธีการทำไข่เค็มสูตรพิเศษ เก็บไข่เป็ด/ทำไข่เค็มง่ายๆ ที่ทำได้ที่บ้าน Workshop ขนมแห่ง ความภูมิใจ ขนมทุ่งทอง ขนมโบราณจากวัตถุดิบหัวไร่ปลายนา ส่วน Talk กับ “อาหารอินทรีย์เชื่อมต่อความสุขถึงกัน” โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผักผลไม้ และขนมทุ่งทอง กลุ่มพีจีเอสทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ 0 2575 2222 ต่อ 213, 217

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.

December 12th, 2017

Posted In: News